Facebook

Resevillkor

Särskilda resevillkor vid beställning av resa hos Polenresor & Suntravel HB
  1. Inledande bestämmelser. Vad är en paketresa? 

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av 

 - transport och 
 - inkvartering eller 
 - någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering 

1.1.2. Härutöver är det ett villkor att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon/hen innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt om förhållandena kräver visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flyg- platser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed. 

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav.
Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES- medborgare. 

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet.
Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören. 

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären. 

1.2.8. Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar. 

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån.
Dessa uppgifter ändras ofta vilket ligger utanför arrangörens kontroll. 

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter kan han/hon/hen/hen inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför. 

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären.
Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer. 

1.3. Pris och avtalade tjänster 

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger inbegripet internet ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. 

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt. 

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet. 

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrums tillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. 

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören. 

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av.
Uppnås inte det minsta antal deltagare som krävs för att resan ska genomföras har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd. 

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan. 

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. 

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.  

1.4. Avtalets ingående 

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål om inget annat avtalats.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller om någon anmälningsavgift inte ska betalas hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor. 

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet. 

Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor. 

2. Ändring av avtalet 

2.1. Prisändringar. 

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 

  • ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser, ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter, ändringar i valutakurser som används vid beräkning av priset för paketresan. 

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
2.1.5. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. 

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till uppfyller de av arrangören vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den som resan överlåts till måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av resevillkoren.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen. 

2.3. Ändringar efter avtalets ingående 

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa. 

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför rätt att ta ut en administrativ kostnad. 

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.  

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa 

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat ska resenären snarast möjligt informeras härom. 

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser som kan anses vara av mindre betydelse för resenären. 

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre har resenären rätt till nedsättning av priset. 

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill kan han/hon/hen/hen:

 - häva avtalet och få tillbaka hela det belopp som han/hon/hen/hen betalat enligt avtalet eller delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in underrätta arrangören om sitt val. 

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären. 

2.3. Arrangörens ändringar efter avresa 

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang. 

2.3.3.2. För vissa paketresor kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till prisavdrag. 

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll. 

3. Avtalets upphörande 

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser. 

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen. 

3.1.2. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grund- val av tidpunkten för avbeställningen.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure 

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse har resenären inte rätt till skadestånd. 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter.
En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse. 

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon/hen/hen vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse som avses i denna punkt förelåg eller om händelsen var allmänt känd. 

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1. 

3.2.5. För rundresor gäller att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan har dock resenären rätt att avbeställa hela resan. 

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings- försäkring 

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen. 

4. Fel och brister 

4.1. Reklamation 

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna ska resenären omgående efter att han/hon/hen/hen märkt eller borde ha märkt felet reklamera till researrangören dennes representant eller till den underleverantör som felet angår för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet. 

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig eller bildform av arrangören eller dennes underleverantör på plats. 

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan. 

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören. 

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än 14 dagar från den tidpunkt då resenären märkte eller borde ha märkt felet anses resenären ha mist rätten att åberopa felet. 

4.2. Avhjälpande av fel 

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären. 

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.  

5. Begränsningar i arrangörens ersättnings- ansvar 

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det som gäller för den eller de underleverantörer som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten. 

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montreal- konventionerna, EU-förordning 889/2002, EU- förordning 261/2004 samt luftfartslagen. 

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. 

Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. 

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR- rapport) ska upprättas. 

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Nedanstående villkor kompletterar och/eller preciserar Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor och reglerar tillsammans med SRF:s villkor avtalsförhållandet mellan resenären och arrangören Polenresor och Suntravel HB.

De kompletterande och allmänna resevillkoren reglerar tillsammans med informationen i avtalet mellan resenären och Polenresor och Suntravel HB. I avtalet ingår också särskild information som skickats till resenären avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. I de fall då de allmänna och kompletterande villkoren är motstridiga gäller de kompletterande villkoren. Observera att de villkor som skickas ut i samband med bokning är de villkor som gäller. 

Resegaranti. 

Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. bussresa, boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. Polenresor och Suntravel HB ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Polenresor och Suntravel HB kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel 08-700 08 00. 

Muntliga löften

Muntliga löften från så väl från resebyråns personal som resenären ska begäras skriftligen för att kunna åberopas. 

Adressändring

Resenären ska hålla Polenresor och Suntravel HB underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och viktig information kan meddelas. 

Bokning

Avtalet mellan arrangören och resenären blir bindande när resenären betalat anmälningsavgiften. Anmälan är för resenären bindande när anmälningsavgiften eller slutbetalningen är erlagd, särskild avbeställningsskydd kan köpas till, direkt i samband med bokning.
Anmälningsavgiften är ofta 20% av resans pris dock lägst 500 kronor per person.
Anmälningsavgiften skall erläggas senast 7 dagar efter bokningstillfället med undantag för flygresor samt. resor där transportören har rörliga priser, där ska anmälningsavgiften oftast betalas omgående. Vid flygresor gäller direktbetalning av förskott eller hela summan direkt vid bokningstillfället. Anmälningsavgiften ska täcka de avgifter arrangören har i samband med bokning
Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren.
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med reseavtalet/bekräftelse har arrangören rätt att häva avtalet och utkräva resterande betalning enligt reseavtalet/bekräftelse. Betalningen ska kunna styrkas före avresan.

Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela resans pris betalas omgående. Slutbetalning skall vara inbetald senast 30 dagar före avresan om ej annat avtalats eller andra villkor gäller.
Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 14-7 dagar före avresan.

6. Avbeställningsförsäkring. 

Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring.
Gouda Reseförsäkringar erbjuder en omfattande försäkring som finns att teckna hos resebyrån.
 Även hemförsäkringar har reseskydd, dock ofta ej helt kompletta och/eller med höga självrisker.
 Polenresor samarbetar med Europeiska ERV Reseförsäkringar och rekommenderar teckna rese/avbeställningsförsäkring hos Europeiska ERV Reseförsäkringar. Dessa ska tecknas i samband med bokningen Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

7. Avbeställning av resan.

Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall resebyrån kontaktas.
Då kontoret är stängt skall resenären meddela arrangören via mail eller ringa till  journummer som denna fått i samband med bokning, alternativt kontakta respektive arrangör.

8. Förändringar i bokning. 

Vid ändring i bokning senare än 65- 35 dagar före avresa (beroende på resa) tillkommer ändringsavgift 500 kr/person. Om ändringen innebär ändring av flyg, hotell eller annat som innebär att resans pris blir högre tillkommer även denna kostnad. 

9. Resenärs namn

Resenär är ansvarig för att det namn som anges i bokningsbekräftelsen stämmer (inkl. stavning av namnet) med namnet i det pass resenären ska använda under resan (se även SRF:s villkor 1.2.6). Om namnet inte stämmer är resenären ansvarig att meddela arrangören (kan t ex bli aktuellt efter giftermål). Resenär är ansvarig för de ev. kostnader som uppkommer med anledning av rättelse av namn eller namnbyte (kan även gälla kostnad för flygbiljetter). Med färdhandlingarna för resp. resa medföljer oftast en deltagarlista i vilken resenärernas namn anges (för- och efternamn). Namn i sådana listor anges och stavas som i bokningsbekräftelsen. Angående pass och namn, se även detaljerad information om visum.  

10. Pass och visum. 

För vissa resor som arrangeras av Polenresor & Suntravel HB krävs pass och visum. 

Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader).
Till vissa resmål krävs även visum.
Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.
Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information.

I det fall anvisningar inte följts, t ex om pass inte uppfyller angivna krav eller ansökningshandlingar inte inkommit i tid kan arrangören debitera resenären de extra kostnader detta medför, t ex expressavgift till ambassad, budavgifter, extra portokostnader mm. Pass ska för att accepteras alltid vara giltigt minst sex månader efter utresa från land som ingår i den av arrangören arrangerade resan. Därutöver finns inför ansökan om visum, många andra detaljerade bestämmelser om passet beroende på vilket land man ska besöka. Sökta visum beviljas oftast rutinmässigt, förutsatt att pass och ansökan är i enlighet med de detaljerade regler som respektive ambassad eller konsulat angivit. Resenär som inte är medborgare i stat inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; d v s dels alla länder inom EU, dels Norge, Island och Lichtenstein, d v s länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen), ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. Sådan resenär kan i undantagsfall beroende på vilket land resenären är medborgare i också komma att helt själv behöva ansvara för ansökan om visum och själv betala avgifter för visum, även om visum ingår i resans pris. Kontakta oss gärna före bokning med frågor. 

11. Överlåtelse av resa. 

Observera att vid en eventuell överlåtelse av resa kan extra kostnader tillkomma för byte av flygbiljett och nytt visum. Flygbiljett kan inte alltid överlåtas och inte alltid avbokas, vilket kan omöjliggöra återbetalning. Handläggningstiden för nytt visum kan eventuellt göra överlåtelse omöjlig. Varje begäran av överlåtelse hanteras därför individuellt utifrån de aktuella omständigheter som råder. 

12. Hälsobestämmelser

Vaccinationer. Resenär ansvarar själv för att kontakta läkare och/eller vaccinationscentral i dessa frågor. Resenär ansvarar helt och hållet själv för beslut om vaccinering eller ej vaccinering. På vissa resor kräver FR att resenären visar upp ett läkarintyg.

13. Arrangörens rätt till ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog, i specialprogram, på hemsidor och i annan särskild information om resan. Arrangören kan också vidta ändringar i resan efter att avtal träffats, se SRF:s villkor 2.3.2-2.3.3. 15. Priser och prisförändringar. Lagen om paketresor (§ 11) och SRF:s villkor (§ 2.1) ger arrangören rätt till prishöjningar. Prishöjningen och resans nya pris fastställs av arrangören varefter resenären delges anledning till prishöjningen, beloppets storlek och resans nya pris. 

14. Information

Information om resplan, flygfakta, hotell, programinslag m m
Information om resplaner, flyglinjer, flygtider, tidtabeller, flygplanstyper, hotell, dag-för-dag-program, färdledare och annat i katalog, i specialprogram, på hemsidor eller i annat sammanhang är oftast utformad och formulerad långt innan resans genomförande. Dessa uppgifter kan därför komma att ändras fram till avresan men även efter att resan påbörjats. I vissa fall beroende på omständigheter som står utanför arrangörens kontroll, t ex att ett flygbolag ändrar sin tidtabell eller linjesträckning. I andra fall beroende på arrangörens medvetna beslut, t ex byte av hotell. Hotellbyte kan bl a motiveras av att ett för resan angivet hotells standard förändrats till följd av ägar- eller managementbyte. Programändring kan bl a motiveras av att ett museum, evenemang eller sevärdhet stängt p g a renovering, sjukdom eller annan anledning. Ett annat skäl till programändring kan vara att trafiksituationen på resmålet blivit sådan att dag-för-dag-programmet inte kan genomföras i den ordningsföljd eller på det sätt som angivits, eventuellt även att programinslaget måste utgå. Ett ytterligare exempel på behov av förändring är om kvalitén på ett visst programinslag sjunkit och arrangören byter eller helt tar bort programinslaget för att behålla kvalitetsnivån. I samtliga sådana fall har arrangören som ambition att erbjuda ett programinslag som på ett likvärdigt sätt kompletterar det ursprungligt planerade programmet. Kända väsentliga förändringar meddelas normalt före avresan. Att resa innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den kunnigaste och mest förutseende arrangör råder, att resa i dessa länder måste därför göras på de villkor som råder där. Oftast fungerar det tekniskt alldeles utmärkt, men inte alltid. Trots att arrangören, dess lokala partners och resans färdledare och/eller guide gör allt för att minimera besvär av detta slag tvingas arrangören reservera sig för att sådant kan inträffa. I extrema situationer, t ex förorsakade av flygförseningar under oväder, kan ett resmål komma att bytas ut mot ett annat. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris. 

15. Preliminära flygtider 

Preliminära flygtider och byte av hotell
Flygtider som anges där resan presenteras och i bokningsbekräftelse är preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna som distribueras cirka 14-7 dagar före avresa. Underlätta distributionen av färdhandlingar genom att göra den resterande betalningen (slutbetalningen) i god tid. Angivna hotell kan komma att bytas mot andra likvärdiga hotell. Information om sådana byten lämnas oftast i färdhandlingarna. 

16. Minimiantal för resas genomförande

information om en resas inställande. 

Det minsta antal resenärer som krävs för att en resa ska genomföras anges där resan presenteras på hemsidan. Om resan inte presenteras på hemsida anges informationen där resan presenteras. Arrangören eftersträvar att i det fall en resa inte kan genomföras informera inbokad resenär i god tid före avresa.  

Särskilda resevillkor för resenärer med Unity Line

Samtliga priser är i SEK och per person. 
För barn gäller särskild tariff, liksom för extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran.
Hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.
Vi reserverar oss för valutaförändringar samt tryckfel i prislistan och broschyren. Bokningen är bindande så snart den bekräftas muntligt eller skriftligt. Resan skall betalas senast 30 dagar före avresan till bankgiro: 5806-9915 om inget annat angivits.
Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående.
Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven/avtalad tid betraktar vi bokningen som annullerat enligt avbeställningsregler.
Transfer
Anslutningsbussen till/från Szczecin ingår inte i paketarrangemanget. Unity Line Filial och dess återförsäljare hjälper till med bokning av plats på anslutningsbuss, men för resan med denna ansvarar vare sig Unity Line Ltd eller dess återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av anslutningsbuss skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget.
Betalning för resan med anslutningsbuss göres på plats direkt till bussens chaufför i polsk valuta. Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till bussens chaufför som skriftligen till bussföretaget Emilbus,
ul.Wybrzeze Wladyslawa IV 18A, 72-600 Swinoujscie, tel: +48 91 321 31 00 eller +48 601 779 082, e-post: biuro@emilbus.com.pl

Avbeställningsregler för resenärer med Unity Line:
30 - 14 dagar före avresa - 50% av totala kostnaden.
Mindre än 14 dagar före avresa - 100% av totala kostnaden. 

Incheckning ombord i Ystad och i Swinoujscie senast 60 min före avgång.
Färdhandlingar avhämtas avresedagen, resenärer med personbilar i check in för fordon och gående i biljettkassan på terminalen.

Pass eller internationell ID-kort

Pass eller internationellt ID-kort är obligatorisk, körkort gäller ej.
Ha passet tillgängligt i handbagaget.